RODO

Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa danych osobowych

Szczególny nacisk kładziemy nacisk na to, aby nasze działania, na każdym etapie, odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przykładamy najwyższą wagę do zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych osób, którym wydajemy identyfikatory. Tak, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z zapisami art. 24 i 32 RODO. Wyrazem tego, jest powołanie w naszej organizacji, zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych (IOD), który od maja 2019 nadzoruje procesy przetwarzania danych osobowych.

W celu zabezpieczenia danych osobowych przy wydawaniu identyfikatorów wykonaliśmy analizę ryzyka, dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy, na podstawie metodyki międzynarodowych norm bezpieczeństwa informacji i wdrożyliśmy wynikające z niej zalecenia. Stale monitorujemy zagrożenia bezpieczeństwa i zarządzamy ryzykami z nimi związanymi. Kierując się wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB) w sprawie danych, których przetwarzanie niesie ze sobą wysokie ryzyko, przeprowadziliśmy ocenę skutków dla ochrony danych, zgodnie z art. 35 RODO, dla naszego Systemu akredytacji.

Nasz System akredytacji posiada funkcjonalności wymagane przez RODO i liczne, stale uaktualniane zabezpieczenia, stosowane w oparciu o zalecenia międzynarodowych norm i organizacji (EDPB, OWASP).

Zlecając nam obsługę osób akredytowanych, Organizator nie musi martwić się o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Dbałość o bezpieczeństwo danych i rozwaga w procesach ich przetwarzania to nasze drugie imię. Nasi specjaliści z zakresu systemów bezpieczeństwa informacji dbają o stałe monitorowanie procesów informacyjnych w organizacji i aktualizację wiedzy uwzględniając wytyczne wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nasi programiści wprowadzają w życie aktualne zalecenia i dobre praktyki.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jak chronimy powierzane dane, zachęcamy do kontaktu.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Zgodnie Dz.U.2018.0.1870 t.j. – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. identyfikator dla służb bezpieczeństwa powinien spełniać wymogi Art.21:

 1. Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora.
 2. Identyfikator zawiera następujące informacje:
  • nazwę wystawcy
  • numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy
  • termin ważności
  • pieczęć i podpis wystawcy
 3. Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, zawierającą następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz numer PESEL członka służby pobierającego identyfikator lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • podpis członka służby pobierającego identyfikator, datę i godzinę pobrania;
  • numer zaświadczenia o ukończeniu przez członka służby przeszkolenia w zakresie zabezpieczania imprez masowych i dane identyfikujące wystawcę tego zaświadczenia.

Powierzając nam obsługę wydarzenia, spełniasz wymogi Art.21, Dz.U.2018.0.1870.